કડોદરા નગરપાલિકા ના ચુટાયેલ પ્રતિનિધિઓની માહિતી


નામ :- શ્રીમતી ચંપાબેન કનુભાઈ પરમાર
હોદ્ધો:-
ફોન નંબર:-
વોર્ડ નંબર :- 1
નામ:-શ્રીમતી સંતોષબેન વિજયકુમાર યાદવ
હોદ્ધો:-
ફોન નંબર:-
વોર્ડ નંબર :- 1
નામ :- શ્રી બુઘ્‍ધિમંત કીર્તન બહેરા
હોદ્ધો:-
ફોન નંબર:
વોર્ડ નંબર :- 1
નામ :- શ્રી લડુ સ્‍વયંવર ઝા
હોદ્ધો :-
ફોન નંબર:-
વોર્ડ નંબર :- 1
નામ:- શ્રી અંકુરભાઈ દિલીપભાઈ દેસાઈ
હોદ્ધો :- પ્રમુખ
ફોન નંબર:-97271-66777
વોર્ડ નંબર :- 2
નામ :- શ્રી કિશોરભાઈ પ્રભુભાઈ નાયકા
હોદ્ધો :-
ફોન નંબર:-
વોર્ડ નંબર :- 2
નામ :-શ્રીમતી નિશાબેન દેવેન્‍દ્રભાઈ પટેલ
હોદ્ધો :-
ફોન નંબર:-
વોર્ડ નંબર :- 2
નામ:-શ્રીમતી કોમલબેન દિપેશભાઈ મોદી
હોદ્ધો :-
ફોન નંબર:-
વોર્ડ નંબર :- 2
નામ:- શ્રી નરેશ શાંતિભાઇ ટેલર
હોદ્ધો :-
ફોન નંબર:-
વોર્ડ નંબર :- 3
નામ :-શ્રીમતી આશાબેન નરેન્‍દ્રકુમાર પસરીજા
હોદ્ધો :-
ફોન નંબર:-
વોર્ડ નંબર :- 3
નામ:- શ્રીમતી ગીતાબેન સોમાલાલ ચૌધરી
હોદ્ધો :-
ફોન નંબર:-
વોર્ડ નંબર :- 3
નામ:- શ્રી કિશોરકુમાર નરસિંહભાઇ પટેલ
હોદ્ધો :-
ફોન નંબર:-
વોર્ડ નંબર :- 3
નામ:- શ્રી દેવેન્‍દ્રભાઈ હીરાભાઈ પટેલ
હોદ્ધો :-
ફોન નંબર:-
વોર્ડ નંબર :- 4
નામ:- શ્રીમતી શીતલબેન ભરતભાઈ પટેલ
હોદ્ધો :-
ફોન નંબર:-
વોર્ડ નંબર :- 4
નામ :- શ્રી એ.એ.રાજ સિદદીકી
હોદ્ધો:-
ફોન નંબર:-
વોર્ડ નંબર :- 4
નામ:- શ્રીમતી રીનાદેવી ઉમેશસિંગ રાજપુત
હોદ્ધો :-
ફોન નંબર:-
વોર્ડ નંબર :- 4
નામ :- શ્રીમતી પુનાબેન રધુભાઈ ભરવાડ
હોદ્ધો :-
ફોન નંબર:-
વોર્ડ નંબર :- 5
નામ:-શ્રી મહાવીરભાઈ ભવરલાલ શાહ
હોદ્ધો :-
ફોન નંબર:-
વોર્ડ નંબર :- 5
નામ:- શ્રીમતી અલકાબેન ગુલાબભાઈ રાજપુત
હોદ્ધો :-
ફોન નંબર:-
વોર્ડ નંબર :- 5
નામ:- શ્રી કરણાભાઈ રૂપાભાઈ ભરવાડ
હોદ્ધો :-
ફોન નંબર:-
વોર્ડ નંબર :- 5
નામ:- શ્રીમતી સીમાદેવી ઉમેશસીંગ ઠાકુર
હોદ્ધો :-
ફોન નંબર:-
વોર્ડ નંબર :- 6
નામ:- શ્રીમતી શ્‍યામકુમારી રાજપતી યાદવ
હોદ્ધો :-
ફોન નંબર:
વોર્ડ નંબર :- 6
નામ:- શ્રી સંજયકુમાર મિથિલેશ શર્મા
હોદ્ધો :-
ફોન નંબર:-
વોર્ડ નંબર :- 6
નામ:- શ્રી કિરણકુમાર જગદીશભાઈ પરમાર
હોદ્ધો :-
ફોન નંબર:-
વોર્ડ નંબર :- 6
નામ:- શ્રીમતી જયોતીબેન રાજેન્‍દ્રભાઇ ઢોકળ
હોદ્ધો :-
ફોન નંબર:
વોર્ડ નંબર :- 7
નામ:- શ્રીમતી નિલમદેવી ઉમાશંકર દુબે
હોદ્ધો :-
ફોન નંબર:-
વોર્ડ નંબર :- 7
નામ:- શ્રી અશોકભાઇ જાદવભાઇ પાટીલ
હોદ્ધો :-
ફોન નંબર:-
વોર્ડ નંબર :- 7
નામ:- શ્રી આનંદભાઈ ચીંતામન પાટીલ
હોદ્ધો :-
ફોન નંબર:-
વોર્ડ નંબર :- 7
નોંધઃ આ વેબસાઇટ પર દર્શાવેલ માહિતી,આંકડા કે રકમ નગર સેવા સદન ના રેકોર્ડ પરથી લીધેલ છે. પરંતુ શરતચુક કે અન્ય કારણસર કોઇ પણ પ્રકારની માહિતીમાં ખામી કે ભુલ હોય તો નગર સેવા સદન ના રેકોર્ડ પરની માહિતી સાચી ગણવી. આ અંગે વેબસાઇટને કોઇ પણ પ્રકારે જવાબદાર ઠેરવી શકાશે નહી.
                                  Total Visitor : 93

  All Rights Reserved @ Kadodara NAGARPALIKA  
  સંપર્ક:- કડોદરા નગરપાલિકા, કડોદરા  
  (O).02622-272008, E-Mail : np.kadodara@gmail.com
Remote Support